ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

1

INFORMACE PRO RODIČE PŘED ZÁPISEM DO PRVNÍCH TŘÍD

Zápisový lístek

Zde si mohou rodiče stáhnout zápisový lístek, žádost o přijetí nebo žádost o odklad a sami vyplnit:

 

Zápisový lístek

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělání

 

Žádost o odklad

Informace k zápisu do 1.tříd 2020

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. tříd pro školní rok 2020/2021:

Kritéria přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

 

 1. Trvalý pobyt ve spádové oblasti 
 2. a) Pokud počet zapsaných dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti převýší stanovenou kapacitu, uplatní se pro přijetí postupně tato kritéria
 • děti, které měly trvalý pobyt ve spádové oblasti k 31. 12. 2019 a sourozenec navštěvuje stejnou školu
 • děti, které měly trvalý pobyt ve spádové oblasti k 31. 12. 2019
 • děti, přihlášené k trvalému pobytu od 1. 1. 2020, u kterých alespoň jeden ze zákonných zástupců má trvalý pobyt na stejné adrese a doložil, že došlo ke skutečnému přestěhování na adresu TP (pokud by počet dětí převýšil celkově stanovenou kapacitu, bude z těchto dětí až do naplnění kapacity losováno)
 • v případě nedostatečného počtu míst bude pořadí́ dětí určeno podle nejkratší́ vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy (měřeno vzdušnou čarou). Při stejné́ vzdálenosti rozhoduje pořadí́ los.
 • 2. Ostatní, tj. trvalý pobyt mimo Roudnici nad Labem
 • b) Pokud počet zapsaných dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti bude menší, než stanovená kapacita uplatní se postupně další kritéria v bodě 2.
 • sourozenec navštěvuje stejnou školu
 • dítě má trvalý pobyt v obci, která nezřizuje základní školu, nebo nemá uzavřenou dohodu o společném školském obvodu
 • z ostatních bude až do naplnění kapacity losován

 

 

 

 

Podmínky žádosti o přijetí do prvních tříd:

 1. K zápisu je nutné, aby se dostavil alespoň jeden zákonný zástupce dítěte.
 2. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
 3. Pokud některá z podmínek nebude splněna, správní řízení bude započato, ale pozastaveno na dobu určitou, aby žádající chybějící dokumenty doplnil.
 4. Pokud v určené době žádající dokumenty donese, stává se opět účastníkem správního řízení a jeho žádost bude posouzena dle kritérií pro přijetí.
 5. Pokud v určené době žádající dokumenty nedonese, je ze správního řízení vyřazen.
 6. Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit v době konání zápisu ze závažných důvodů, nahlásí to škole, bude mu sdělen nejbližší náhradní termín.

Počet 1.tříd ve školním roce 2020 - 2021

Vnitřní směrnice

 

Počet 1. tříd ve školním roce 2020 – 2021

 

Ředitel ZŠ Roudnice nad Labem rozhodl, že pro školní rok 2020/2021 budou otevřeny 3 první třídy o 24 žácích.

Dvě třídy budou otevřeny v budově ZŠ Jungmannova, jedna třída bude otevřena na odloučeném pracovišti v Krabčické ulici 505.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

2

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

Informace o zápisu do prvních tříd:

Základní škola Roudnice nad Labem

Jungmannova 660

 

ZÁPIS

do 1. tříd roudnických škol

 

INFORMACE K ZÁPISU DO ZŠ 2020

 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1.ROČNÍKU ZŠ

BYLY ZVEŘEJNĚNY

 

14. KVĚTNA 2020

 

3

PŘIJATÍ ŽÁCI DO PRVNÍCH TŘÍD 2020 -2021

Seznam přijatých žáků JUNGMANNOVA

Přijatí Jungmannova

Seznam přijatých žáků KRABČICKÁ

 Přijatí Krabčická

Rozhodnutí

Schůzka rodičů