ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

2018

1

INFORMACE PRO RODIČE PŘED ZÁPISEM DO PRVNÍCH TŘÍD

Dopis ředitelům

Vážený pane řediteli, 

    

v příloze Vám posílám SEZNAM DĚTÍ přihlášených k 31.12.2018 k trvalému pobytu VE SPÁDOVÉ OBLASTI VAŠÍ ŠKOLY. 

Ze seznamu je zřejmé, že kapacita školy je pro tyto děti DOSTAČUJÍ a tudíž zřizovatel nemusí činit další kroky, aby byla splněna zákonná povinnost zajistit povinou školní docházku. Navíc ve vašem případě je ještě 16 míst nenaplněných a tudíž je zde prostor, přijmout děti, které se po tomto datu fakticky do našeho města a spádové oblasti vaší školy přistěhují.     

 

Vzhledem ke skutečnosti, že běžně rodiče zneužívají právo a účelově přehlašují na pár dní před zápisem děti k trvalému pobytu ke svým příbuzným a známým, vydala veřejná ochránkyně práv metodický pokyn, ve kterém doporučuje kritéria pro přijetí a zároveň zde apeluje na rodiče, aby svá práva nezneužívali.  

 

    Zřizovatel chce touto cestou pomoci ředitelům příspěvkových organizací, aby se předešlo případným sporům, pokud ke dni zápisu bude k trvalému pobytu přihlášeno víc dětí než bylo k 31.12.2018 a zároveň bude převýšena  kapacita nově otevíraných 1. tříd. Veřejné ochránkyni práv se jeví jako nediskriminační losování. Aby však nedošlo k tomu, že bude losováno ze všech dětí, které budou mít trvalý pobyt ve spádové oblasti v den zápisu, a tudíž fakticky by mohlo dojít k diskriminaci dětí, které ve městě skutečně bydlí, neboť by na základě losování mohlo být vybráno dítě účelově přihlášené na úkor dítěte, které již dlouhou dobu zde fakticky se svými zákonnými zástupci bydlí, vypracovali jsme po předchozí konzultaci s veřejnou ochránkyní práv PRAVIDLA, KTERÁ MÁTE MOŽNOST VYUŽÍT.

 

S pozdravem a přáním krásného dne BC. Anežka Vyšínská Vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Městský úřad Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 850 151

 

 

     Ředitel ZŠ Roudnice nad Labem rozhodl, že pro školní rok 2019/2020 budou otevřeny 2 první třídy o 24 žácích a jedna první třída o 18 žácích.

Dvě třídy budou otevřeny v budovách ZŠ Jungmannova (jedna třída o 24 žácích a jedna třída o 18 žácích), jedna třída bude otevřena na odloučeném pracovišti v Krabčické ulici 505 (o 24 žácích).

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. tříd pro školní rok 2019/2020:

Kritéria přijetí žáků do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

 

 • 1. Trvalý pobyt ve spádové oblasti (dle Obecně závazné vyhlášky Města Roudnice nad Labem č. 4/2016)

a) Pokud počet zapsaných dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti převýší stanovenou kapacitu, uplatní se pro přijetí postupně tato kritéria

 • odložená školní docházka
 • děti, které měly trvalý pobyt ve spádové oblasti k 31. 12. 2018
 • děti, přihlášené k trvalému pobytu od 1. 1. 2019, u kterých alespoň jeden ze zákonných zástupců má trvalý pobyt na stejné adrese a doložil, že došlo ke skutečnému přestěhování na adresu TP (pokud by počet dětí převýšil celkově stanovenou kapacitu, bude z těchto dětí až do naplnění kapacity losováno)
 • z ostatních bude až do naplnění kapacity losováno
 • b)Pokud počet zapsaných dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti bude menší, než stanovená kapacita uplatní se postupně další kritéria v bodě 2. a 3.
 • 2. Trvalý pobyt v Roudnici nad Labem mimo spádovou oblast

a) Pokud počet zapsaných dětí převýší stanovenou kapacitu, uplatní se postupně kritéria

 • sourozenec navštěvuje stejnou školu
 • z ostatních bude až do naplnění kapacity losováno
 • b)Pokud počet zapsaných dětí s trvalým pobytem v Roudnici nad Labem bude menší než stanovená kapacita, uplatní se další kritéria v bodě 3.
 • 3. Ostatní, tj. trvalý pobyt mimo Roudnici nad Labem
 • sourozenec navštěvuje stejnou školu
 • z ostatních bude až do naplnění kapacity losováno losováním

spádové obvody

 

 

 

Podmínky žádosti o přijetí do prvních tříd:

 1. K zápisu je nutné, aby se dostavil alespoň jeden zákonný zástupce dítěte.
 2. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
 3. Pokud některá z podmínek nebude splněna, správní řízení bude započato, ale pozastaveno na dobu určitou, aby žádající chybějící dokumenty doplnil.
 4. Pokud v určené době žádající dokumenty donese, stává se opět účastníkem správního řízení a jeho žádost bude posouzena dle kritérií pro přijetí.
 5. Pokud v určené době žádající dokumenty nedonese, je ze správního řízení vyřazen.
 6. Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit v době konání zápisu ze závažných důvodů, nahlásí to škole, bude mu sdělen nejbližší náhradní termín.

Počet 1.tříd ve školním roce 2019 - 2020

 

Vnitřní směrnice

 

Počet 1. tříd ve školním roce 2019 – 2020

 

 

 

     Ředitel ZŠ Roudnice nad Labem rozhodl, že pro školní rok 2019/2020 budou otevřeny 2 první třídy o 24 žácích a jedna první třída o 18 žácích.

Dvě třídy budou otevřeny v budovách ZŠ Jungmannova (jedna třída o 24 žácích a jedna třída o 18 žácích), jedna třída bude otevřena na odloučeném pracovišti v Krabčické ulici 505 (o 24 žácích).

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

2

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

Informace o zápisu do prvních tříd:

Základní škola Roudnice nad Labem

Jungmannova 660

 

ZÁPIS

do 1. tříd roudnických škol

 

pro školní rok 2019/2020 se konal

 

ve dnech 3. – 4. dubna 2019

ve středu 3.dubna 2018 od 13,00 do 17,00 hod.

ve čtvrtek  4.dubna 2018 od 13,00 do 15,30 hod.

 

na těchto školách a uvedených adresách: 

Základní škola Jungmannova:

– Jungmannova 660, tel. 416 837 317

Krabčická 505, tel. 416 841 115 – odloučené pracoviště

Zápis bude prováděn podle spádových obvodů a dle zájmu rodičů. Ředitel školy může přijmout dítě z jiného než určeného spádového obvodu či obce, pokud nepřekročí kapacitu třídy a školy.

K zápisu se dostavily děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013

 

Na žádost rodičů může být přijato i dítě, které dovrší 6 let do 30.6. 2020.

K této žádosti je nutné dodat:

vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

 

Je nutné přinést: 

 

rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

 

Podrobnější údaje získáte na výše uvedených číslech.

                                                                                

3

PŘIJATÍ ŽÁCI DO PRVNÍCH TŘÍD 2019 -2020

Seznam přijatých žáků JUNGMANNOVA

Přijatí Jungmannova

Seznam přijatých žáků KRABČICKÁ

 Přijatí Krabčická

Rozhodnutí

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

FOTOGALERIE

KONTAKTUJTE NÁS