NAŠE ŠKOLA, KRABČICKÁ ULICE

Od roku 2000 je škola v Krabčické ulici součástí základní školy v Roudnici n.L., Jungmannova 660.

 

Ve škole je pouze 1.stupeň. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je zpravidla po třech paralelních třídách, na 2. stupni (6. až 9. ročník) je zpravidla po třech paralelních třídách.

 

Budova v Krabčické ulici je umístěna v poměrně klidné části města, je obklopena vilovou čtvrtí. K budově náleží velká školní zahrada.

HISTORIE ŠKOLY

Ze studie Urbanistický a architektonický rozvoj města od Miloše Saxla byly vybrány následující pasáže.

 

Na Bezděkově byl v prvním desetiletí 20.století takový po čet rodin, že pro vzdělávání jejich dětí bylo třeba vybudovat vlastní bezděkovskou školu a tak také současně ulehčit přeplněným školám ve městě. Místo pro novou budovu bylo vybráno na volném místě v Krabčické ulici na Novém Bezděkově. Se stavbou projektovanou arch. Skřivánkem bylo provádějícím stavitelem Jaroslavem Kohlíkem začato v r. 1908 a již v červnu 1909 bylo Zemskou školní radou povoleno, aby počátkem školního roku 1909-10 se na této obecné pětitřídní smíšené škole začalo učit.

 

Z původního plánu byla postavena pouze střední dvoupatrová budova (č.p.505), zatímco projektovaná postranní jednopatrová křídla měla být přistavěna v pozdější dob ě. K tomu však nedošlo a tak boční strany školy jsou omítnuty jednoduše bez architektonického členění. Průčelí silně převýšené stavby s vysokými etážemi o devíti okenních osách je pak provedeno ve své době moderně v duchu střídmé jemně provedené secese. Vysoká dvojdílná okna (střední trojdílná) zvláště v prvním patře, dále portál a štít jsou vyzdobena rostlinným úponkovým dekorem s vinnými hrozny a květy. Nad obloukovým vcelku jednoduchým portálem byl umístěn plochý reliéf s námětem výchovy dětí s letopočtem stavby 1908. Nad ním střední část průčelí vybíhá střešní hluboce profilovanou římsou ve vysoký štít segmentově vykrajovaný bez zvláštního členění. Jeho plocha od druhého patra byla vyzdobena freskou, kterou provedl pražský malí ř Láďa Novák v Roudnici tak často zaměstnávaný. Nad sebou řešená figurální kompozice představuje různé dětské hry a opět výchovu mládeže. Jednotlivé výjevy jsou nahoře ukončeny vyobrazením hory Řípu. (později v r. 1936 byly do středu malby zasazeny místním Občanským klubem velké hodiny).

 

V této školní budově bylo pět učeben, tělocvična, sborovna, kabinet, úřadovna a byty pro ředitele a školníka. Kolem byla založena prostorná zahrada a hřiště. Náklady na stavbu činily 120 000 K, z nichž polovinu věnovala Obecná spořitelna roudnická jako dar v rámci jubilejních oslav panovníka. V prvním roce nové bezděkovské školy bylo do ní zapsáno 325 dětí.

 

Od roku 2000 je škola v Krabčické ulici součástí základní školy v Jungmannově ulici.

VYBAVENÍ ŠKOLY

I tato škola prošla drobnějšími úpravami a rekonstrukcemi. K naší škole byla připojena v roce 2000. Vedení se snaží modernizovat vnitřní vybavení – oprava toalet, větší úklid půdních a sklepních prostor.

 

V současné době je zde pět samostatných učebních tříd, v jedné z nich je umístěna knihovna a počítačová učebna. Nově byla zřízena také jazyková učebna na dělení tříd při AJ. Jedna třída se zároveň využívá jako místnost pro školní družinu. Učebny jsou vybavovány novým školním nábytkem. Pro učitele byla zřízena sborovna. V prostorách bývalé kuchyně je v současnosti výdejna obědů, které se do školy dovážejí z kuchyně v Jungmannově ulici. Vedle výdejny je i menší jídelna.

 

Kolem budovy školy v Krabčické ulici je velká zahrada. Převažují zde travnaté plochy a ovocné stromy. O její údržbu se starají žáci obou škol.

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 zástupkyně ředitele, přibližně 42 učitelů včetně 2 výchovných poradců a 6 vychovatelek školní družiny.

 

Sbor je smíšený, s většinovou převahou žen. Je u nás poměrně dosti mužů – celkem 9.

 

Věkově je kolektiv pestrý – od mladých spolupracovníků až po zkušené kolegy.

 

Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to především na 1. stupni.

 

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků.

 

Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků na naší škole je na velmi vysoké procentuální úrovni. Na 1.stupni činí celková aprobovanost asi 90%. V některých třídách 1. stupně dobírají hodiny učitelé 2.stupně – matematika, český jazyk, anglický jazyk.

 

Kvalifikovanost na druhém stupni je celkově na přibližně 76%. Plně kvalifikované jsou tyto předměty: český jazyk, matematika, výtvarná výchova, fyzika a seminář ze zeměpisu. Velice vysoká je kvalifikovanost v rodinné výchově, dějepisu, zeměpisu a německém jazyce. Předměty – anglický jazyk, přírodopis, hudební výchova, chemie a praktické činnosti mají kvalifikovanost okolo 60%. Nízkou kvalifikovanost vykazují občanská a tělesná výchova.

CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ

Kromě žáků z Roudnice n.L. tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí – prostředí menšího města i venkova. V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušníků. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků s specifickými poruchami učení a chování i žáků s jiným zdravotním postižením.

 

Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékařského zařízení vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Škola v současné době není zapojena do mezinárodní spolupráce.

 

Mezi dlouhodobé projekty na naší škole můžeme za řadit zapojení žáků do programu prevence sociálně-patologických jevů. Každoročně jej zpracovává preventistka těchto jevů a začleňuje do něj taková témata a podtémata, která reagují na aktuální dění ve škole.

 

Jeho součásti tvoří soutěže, přednášky i praktické herní situace konané ve vyučovacích, ale i třídnických hodinách. Mnoho žáků navštěvuje v odpoledních hodinách školou nabízené zájmové kroužky či zájezdy na divadelní představení.

 

Důležitým projektem pro žáky 8.a 9. tříd je i plán pro volbu povolání a další studijní cesty, v rámci kterého navštíví v exkurzích Úřad práce, vybrané střední školy a učiliště i některá pracoviště. Místní pedagogicko-psychologická poradna nabízí zpracování testu studijních předpokladů.

 

V rámci projektu Ochrana člověka při mimořádných událostech bude pokračovat v konání pravidelného branného dne. Spolupracujeme s Hasičským sborem, Rychlou záchrannou službou, Policií České republiky a společností EKO-KOM. Akci v praktických ukázkách doplňuje zdravotní kroužek naší školy. Další součástí branného dne v závěru školního roku bude i procvičování evakuace z budovy školy po požárním poplachu, topografie, orientace v prostoru, nácvik hodu na cíl a střelby ze vzduchovky.

 

Budeme i nadále spolupracovat s organizací, která se stará o projekt Zdravé zuby. Žáci všech ročníků 1.stupně se zajímají o správnou péči o svůj chrup a na základě svých zkušeností vyplňují závěrečné dotazníky a řeší příslušné úkoly.

 

Děti z 2. tříd budou celoročně zapojeny do projektu Policie České republiky AJAX. Společně ve škole, ale i samy doma, plní úlohy v pracovním sešitě. V závěru školního roku příslušníci Policie tento projekt vyhodnotí a ocení nejlepší řešitele v jednotlivých třídách.

 

Ve 3. a 4.třídách probíhá intenzivní výuka dopravní výchovy, která je v závěru 4.třídy zakončena návštěvami na dopravním hřišti v Litoměřicích. Žáci si zde mohou v praxi ověřit vlastní poznatky o pravidlech silničního provozu a chování cyklisty. Po úspěšném absolvování celého projektu obdrží průkaz Cyklista.

 

V oblasti environmentální výchovy jsou žáci zapojeni do projektů třídění odpadů. Zvláště škola v Krabčické ulici pořádá několikrát do roka sběr starého papíru a PET lahví. Tato akce bude i v dalším období na konci školního roku vyhodnocena a nejlepší budou odměněni.

 

Škola zajišťuje pro žáky 1. i 2.stupně besedy s pracovníky Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zajímáme se tak o živočichy i rostlinstvo typické v našem regionu. V rámci termínového kalendář školy se snažíme dětem poskytovat formou různých přednášek, besed a vystoupení získání rozhledu v historických dobách i uměleckých směrech. Preferujeme zde zvláště mediální a multikulturní výchovu. V tomto směru se vybraní žáci 9.tříd mohou seznámit na pracovištích v České televizi především s tvorbou každodenního aktuálního zpravodajství.

SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách (jejich termíny si rodiče sami zvolí předem), konzultačních hodinách, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zákonných zástupců). Na návštěvu zveme i mateřské školy z okolí.

 

Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Výbor rodičů SRPDŠ. Ten se schází přibližně 3 x za školní rok, pop ř. dle potřeby. Je vedením školy informován o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí. SRPDŠ pořádá pro žáky zahraniční poznávací, pobytové a ozdravné zájezdy.

 

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 167 a §168 zřizovatel zřizuje Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 členové zvolení pedagogickými pracovníky školy, dále dva zvolení zástupci z řad rodičů a další dva jmenovaní pracovníci vybraní ze zastupitelstva města.

 

Základem vzdělávání a výchovy integrovaných žáků je úzká spolupráce s roudnickou pobočkou PPP. V případě integrovaných žáků se specifickými postiženími škola spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem v Litoměřicích nebo v Teplicích.

 

V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola s Městskou knihovnou Ervína Špindlera v Roudnici n.L., s Kulturním střediskem a s Podřipským muzeem Karla Rozuma.

 

Velice často žáci navštěvují Městské divadlo v Mostě, Divadlo opery a baletu v Ústí n. L.

 

Především ve sportu je výrazná spolupráce s roudnickou pobočkou Sokola (pronájem atletického stadionu), SK Roudnice n.L. (prostory fotbalového hřiště Pod Lipou). V tělocvičnách školy v odpoledních a večerních hodinách působí velké množství dalších oddíl ů (Karate, aerobic, pilates, společenské tance, gymnastika, stolní tenis, florball, TOM). Žáci naší školy mají možnost navštěvovat jejich tréninky.

 

O dění ve škole se rodiče i další veřejnost může informovat na našich webových stránkách a měsíčníku Roudnické noviny.

SOUČÁSTI ŠKOLY

FOTOGALERIE ŠKOLY