Projekty

ŠABLONY I

DIGITALIZACE ŠKOL

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Plakát 1 

Plakát 2

Plakát 3

Plakát 4

Plakát 5

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola je zapojena od září 2021 do programu Národního doučování žáků, který podporuje žáky se slabším prospěchem, nízkou motivací k učení a žáky, kteří si vlivem distanční výuky zhoršili studijní výsledky.

Doučování probíhá na obou stupních, je zaměřené zejména na hlavní předměty / Český jazyk, Matematika /, na druhém stupni pak i na Fyziku a přípravu žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám na střední školy.

V rámci doučování Českého jazyka probíhá též doučování cizinců, kteří hovoří jiným mateřským jazykem.

Od září do prosince 2021 probíhalo Národní doučování celkem v 15 skupinách, jednou až dvakrát týdně, od ledna 2022 probíhá v rámci Národního plánu obnovy celkem ve 12 skupinách.

 

Plakát

ŠABLONY III

VÝZVA 22

Výzva 22

https://www.2zsroudnice.cz/wp-content/uploads/2017/09/plakát-projekt.pdf
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na vzájemnou
spolupráci pedagogů, na spolupráci s rodiči žáků. Cílem projektu je
podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a
budoucí směřování. Na projekt je poskytována finanční podpora od
Evropské Unie – Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum,
vývoj a vzdělávání.

PŘÍSPĚVEK OD VZP

PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI VE ŠKOLÁCH NA PODŘIPSKU

ZAPOJENÍ NAŠÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ

Škola v současné době není zapojena do mezinárodní spolupráce.

 

Mezi dlouhodobé projekty na naší škole můžeme za řadit zapojení žáků do programu prevence sociálně-patologických jev ů. Každoročně jej zpracovává preventistka těchto jevů a začleňuje do něj taková témata a podtémata, která reagují na aktuální dění ve škole.

 

Jeho součásti tvoří soutěže, přednášky i praktické herní situace konané ve vyučovacích, ale i třídnických hodinách. Mnoho žáků navštěvuje v odpoledních hodinách školou nabízené zájmové kroužky či zájezdy na divadelní představení.

 

Důležitým projektem pro žáky 8.a 9. tříd je i plán pro volbu povolání a další studijní cesty, v rámci kterého navštíví v exkurzích Úřad práce, vybrané střední školy a učiliště i některá pracoviště. Místní pedagogicko-psychologická poradna nabízí zpracování testu studijních předpokladů.

 

V rámci projektu Ochrana člověka při mimořádných událostech bude pokračovat v konání pravidelného branného dne. Spolupracujeme s Hasičským sborem, Rychlou záchrannou službou, Policií České republiky a společností EKO-KOM. Akci v praktických ukázkách doplňuje zdravotní kroužek naší školy. Další součástí branného dne v závěru školního roku bude i procvičování evakuace z budovy školy po požárním poplachu, topografie, orientace v prostoru, nácvik hodu na cíl a střelby ze vzduchovky.

 

Budeme i nadále spolupracovat s organizací, která se stará o projekt Zdravé zuby. Žáci všech ročníků 1.stupně se zajímají o správnou péči o svůj chrup a na základě svých zkušeností vyplňují závěrečné dotazníky a řeší příslušné úkoly.

 

Děti z 2. tříd budou celoročně zapojeny do projektu Policie České republiky AJAX. Společně ve škole, ale i samy doma, plní úlohy v pracovním sešitě. V závěru školního roku příslušníci Policie tento projekt vyhodnotí a ocení nejlepší řešitele v jednotlivých třídách.

 

Ve 3. a 4.třídách probíhá intenzivní výuka dopravní výchovy, která je v závěru 4.třídy zakončena návštěvami na dopravním hřišti v Litoměřicích. Žáci si zde mohou v praxi ověřit vlastní poznatky o pravidlech silničního provozu a chování cyklisty. Po úspěšném absolvování celého projektu obdrží průkaz Cyklista.

 

V oblasti environmentální výchovy jsou žáci zapojeni do projektů třídění odpadů. Zvláště škola v Krabčické ulici pořádá několikrát do roka sběr starého papíru a PET lahví. Tato akce bude i v dalším období na konci školního roku vyhodnocena a nejlepší budou odměněni.

 

Škola zajišťuje pro žáky 1. i 2.stupně besedy s pracovníky Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zajímáme se tak o živočichy i rostlinstvo typické v našem regionu. V rámci termínového kalendář školy se snažíme dětem poskytovat formou různých přednášek, besed a vystoupení získání rozhledu v historických dobách i uměleckých směrech. Preferujeme zde zvláště mediální a multikulturní výchovu. V tomto směru se vybraní žáci 9.tříd mohou seznámit na pracovištích v České televizi především s tvorbou každodenního aktuálního zpravodajství.

NAŠE ŠKOLA REALIZUJE PROJEKT PODPOŘENÝ Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

projekt

 

Náplň – čtenářské dílny

 

 • jazykový kurz pro učitele ( 2x Anglie a 1 x Rakousko)
 • výjezd pro žáky s výukou ( 20 žáků + 2 dospělí – Londýn)
 • stínování v zahraničí ( 1 p. učitelka navštívila školu v Berlíně)

EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola zpracovala digitální učební materiály pro vzdělávací oblasti:

 • Jazyk a jazyková komunikace (Čj, Aj)
 • Matematika a její aplikace (Mat)
 • Informační a komunikační technologie (ICT)
 • Člověk a společnost ( Dějepis)
 • Člověk a příroda (Vlastivědy, Fyzika, Přírodopis, Zeměpis)

ve formátech Smart notebook a Easiteach, o které lze požádat na emailu školy.

p1

PROJEKT E-PŘÍRODOPIS

V rámci projektů financovaných Evropským sociálním fondem škola spolupracuje s firmou Atiking s.r.o. na ověřování projektu E-přírodopis.

 

Co je e-přírodopis?

 

E-přírodopis je nová, interaktivní, forma výuky přírodopisu. Žákům základních škol se snaží látku podat nově, méně stereotypně, poněkud netradičně, a hlavně zábavně. Podporuje zájem dětí o ochranu životního prostředí.

 

Co si mám představit pod slovem interaktivní?

 

Slovník říká: “Interaktivní znamená umožňující vzájemnou komunikaci, tj. přímý vstup do činnosti stroje nebo programu”.

 

Naším záměrem je tento pojem aplikovat na výuku:

 • Zatraktivnit zavedený systém výuky pro pedagogy a žáky
 • Zvýšení pozornosti žáků znamená větší zachování naučených informací
 • Vlastním zapojením do výuky se děti více připravují pro běžný život

 

Jak vypadá vyučovací hodina s e-přírodopisem?

 

Učitel k probrání látky použije elektronicky zpracované prezentace, ty obsahují jak popisky, tak i obrázky. Prezentaci si pustí z počítače na interaktivní tabuli, to je speciální plocha s dotykovým senzorem, přes ni může prstem, speciálními fixy, nebo dalšími nástroji ovládat počítač a pracovat s interaktivní tabulí. Učitel do prezentace kreslí, dopisuje poznámky, a po přechodu na další stránku prezentace malůvky zmizí, aniž musí tabuli mazat.

 

Děti, které e-přírodopis používají, už nemají klasické učebnice?

 

Samozřejmě že mají, naše elektronická učebnice pouze rozšiřuje možnosti vyučování a domácí přípravy. Přes e-přírodopis si doma můžete opakovat látku a dívat se přitom na stejné obrázky, které ukazovala paní učitelka na hodině, můžete dostat zadání domácího úkolu, vyzkoušet si cvičné testy, nebo napsat písemku na známky.

3D TECHNOLOGIE VE VÝUCE

Další projekt, do kterého se škola zapojila je „3 D technologie ve výuce“( reg. č. : CZ. 1.07/1.1.34/02.0047 )

 

I tento projekt napomáhá ke zlepšení komunikace mezi žáky a učiteli, ke zlepšení vybavenosti školy. Učitelé jsou vedeni k inovaci výchovně vzdělávací činnosti.

 

Projekt zasahuje do vzdělávacích oblastí Člověka a společnost, Člověk a příroda, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a zdraví, Matematika a její aplikace, Umění a kultura.

RODILÝ MLUVČÍ

Již několik let vyučuje na naší škole konverzaci v anglickém jazyce ( v 8. a 9.ročníku) vyučující z Ameriky, v hodinách je s žáky samostatně.

DALŠÍ ORGANIZACE, SE KTERÝMI NAŠE ŠKOLA SPOLUPRACUJE

 • PPP Roudnice n.L. i Litoměřice
 • SPC Litoměřice
 • Městská knihovna Ervína Špindlera
 • Podřipské muzeum Karla Rozuma
 • Galerie moderního umění v Roudnice n.L.
 • SOŠ SOU Roudnice n.L., Neklanova
 • společnost – Naděje – M o.p.s.
 • Policie České republiky
 • Sociální odbor MÚ Roudnice n.L.

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

getArticleThumbOd září letošního roku se školy v České republice zapojují již šestým rokem do projektu Ovoce a zelenina do škol.

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci prvního stupně základních škol, včetně žáků z přípravných tříd.

 

 

Plakat Ovoce a zelenina do skol