Škola v Jungmannově ulici

Základní škola Roudnice n.L., Jungmannova 660 je úplná škola s 9 postupnými ročníky.

 

Její součástí je od roku 2000 škola v Krabčické ulici, kde je pouze 1.stupeň. Na prvním stupni (1. až 5. ročník) je zpravidla po třech paralelních třídách, na 2. stupni (6. až 9. ročník) je zpravidla po třech paralelních třídách.

 

Budovy a prostory školy jsou stavěny pro 854 žáků (Jung. i Krabč.), k 30. 9. 2023 měla škola Jungmannova 594 žáků, na Krabčické 117 žáků. Jedním ze zaměření školy je integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, k 30.9.2023 bylo integrováno kolem 63 žáků. Anglický jazyk vyučujeme od 1. třídy ve všech ročnících, od 7. třídy se pak přidává druhý cizí jazyk.

 

Škola je spádovou školou. Je umístěna ve středu města (v ul. Jung.), kde je velice blízko k zastávce vlaku i na autobusové nádraží (velké procento žáků totiž do školy dojíždí z okolních obcí). Budova v Krabčické ulici je umístěna v poměrně klidné části města, je obklopena vilovou čtvrtí. K budově náleží velká školní zahrada.

HISTORIE ŠKOLY

Budova naší školy byla původně postavena pro potřeby gymnázia. Na stavbu vybíralo město se souhlasem Zemského sněmu od roku 1863 zvláštní dávku „pivní krejcar“ tj. po jednom krejcaru z mázu prodaného piva, později i vína. Z této dávky byl utvořen „Fond pro z řízení střední školy, který rostl i úroky a různými dary občanů.

 

V roce 1880 již překročil 100 000 zlatých. 18. února 1882 rozhodlo obecní zastupitelstvo o stavbě. Stavební pozemek o výměře 7 140 m2 získalo město za 4 150 zlatých od mlynáře Jana Václavíka. 25. března 1882 vypsalo konkurz na plán stavby školy. 31. března 1882 byla stavba zadána roudnickému staviteli Václavu Kuželovskému. 19. června 1882 se začalo s prvními stavebními pracemi a po roce, 28. srpna 1883, se již do hotové budovy stěhovala škola.

 

V roce 1893 byla budova převzata z obecní do státní správy. Na konci Mezibranské ulice naproti kapli Sv. Josefa, těsně u historického jádra města, tak vyrostla nová budova na svou dobu imponující rozlohou, řešením i umístěním. Jedná se o dvouposchoďovou stavbu o 13 okenních osách, přičemž trojice uprostřed a dvojice po obou stranách vytvořily tři rizality. Přízemí má omítkovou imitaci bosáže podobně jako nároží postranních rizalitů. Přízemní okna jsou nahoře půlkruhová bez zvláštního plastického zdůraznění, zatímco okna v poschodích jsou zdůrazněna vysoce vystupujícími nadokenními římsami střídavě segmentovanými a trojúhelníkovitými a po stranách pilastry. Parapety rizalitových oken v prvním poschodí mají kuželkovou balustrádovou výzdobu, která se kompozičně opakuje na trojdílné atice nad středním rizalitem. Střešní domovní římsa je podepřena nízkými konzolami, podobně jako kordonové římsy mezi přízemím a prvním poschodím v rizalitových částech.

 

V ose budovy je umístěn hlavní vchod orámovaný edikulou tvořenou dvěma toskánskými sloupy nesoucími jednoduché kladí na plochých konzolách a nízký segmentový nástavec. Stylově je tedy fasáda budovy pojata v historizujícím pseudorenezančním slohu. Zde se projevil ve střídmých až úsporných formách a přes svou určitou plasticitu i v minimálním rozvinutí architektonických článků a půdorysné dispozice.

 

Budova byla projektována speciálně pro umístění všech tříd osmiletého gymnázia. Nezapomnělo se ani na odborné pracovny přírodovědných předmětů a nezbytné kabinety. Její součástí byla i školní kaple a byt ředitele. Na jižní stran ě postupně vznikala botanická zahrada. Později, zejména za 1. a 2. světové války, zahrada pustla a užívala se jen k oddechu žáků o přestávkách. Do současnosti se zachovaly jen zbytky vzácných stromů a nově upravená zahrada slouží potřebám školy. Na konci 2. světové války 9. května 1945 při náletu budovu zasáhla bomba a těžce ji poškodila. Byla rozbita okna, poškozena omítka, zdemolován byt školníka, rozbit nábytek, zničeny sbírky knihovny a zařízení tělocvičny. Gymnázium, které budovu užívalo od roku 1883, se na konci školního roku 1955 – 56 přestěhovalo do své původní budovy v Havlíčkově ulici, kde bylo v roce 1877 založeno.

 

Do budovy se nastěhovala v září 1956 osmiletá střední škola spojená s nynější základní školou. Od 1. září 1958 zde byla zřízena 2. osmiletá střední škola v Roudnici nad Labem, Jungmannova 660 už jako samostatná. V roce 1961 byla pak přejmenována na základní devítiletou školu. V letech1957 a 1958 se počet žáků zvýšil tak, že budova původně maximálně pro 12 tříd musela pojmout na 20 tříd. Proto vedení školy zahájilo rozsáhlé změny a úpravy.

 

Bývalé kabinety se přeměnily v nové třídy. K původní staré budově bylo v letech 1959- 1960 přistaveno 6 tříd, 6 kabinetů a nové sociální zařízení – a to svépomocí učitelů, žáků a rodičů v akci Z. Technické zázemí školy obohatily zděná kůlna, garáž na autobus, zahradní zděná chata o dvou místnostech a nová stavba sklepa. Provoz školní dílny zlepšila strojovna pro umístění strojního zařízení dílny. Byt ředitele se přeměnil na školní kuchyni a jídelnu. Úpravou prošlo i okolí školy, zejména hřiště. Moderní zázemí pro výuku získala škola díky rozsáhlé rekonstrukci doplněné dostavbou zcela nových prostor v letech 1995-2000. Nejprve byl k původní budově přistaven nový blok, kam se přestěhovaly školní kuchyně s jídelnou, ve které může obědvat 100 strávníků najednou.

 

Ve druhém patře našly pěkné zázemí dvě třídy prvního stupně s kabinetem pro učitele. Naší chloubou se pak stalo třetí patro s odbornými učebnami a kabinetem. Probíhá zde výuka jazyk ů s pomocí moderní výukové techniky, a to nejen formou poslechu a aktivní účasti nejen v jazykové učebně, ale i v učebně výpočetní techniky. Ta je vybavena výkonnými po čítači, na nichž je instalována řada výukových program ů nejen jazykových, ale i z matematiky, češtiny, dějepisu, fyziky, zeměpisu a dalších předmětů. Naši žáci během výuky zvládnou základní obsluhu počítače a vyhledávání informací na internetu, na který je celá škola připojena pevnou linkou. Počítačová síť je rozvedena do všech prostor školy. Již od 2. ročníku mohou děti navštěvovat počítačové kroužky.

 

Škola pořádá rovněž kurzy práce na počítači pro dospělé. Díky půdní vestavbě se žáci a učitelé prvního stupně mohli přestěhovat do pěti zcela nových tříd a do tří kabinetů. Novou podobu a další prostory získaly i školní dílny. Plánujeme vybudování dílny pro první stupeň, pro výuku elektrotechniky a pro práci s keramikou. Nové prostory v tomto patře najde školní knihovna se studovnou. Výstavba tělocvičny a gymnastického sálu se sociálním zázemím vytvořila odpovídající prostředí pro výuku tělesné výchovy. Kromě našich žáků využívají tyto prostory četné sportovní oddíly i další veřejnost. Celkovou dostavbu a rekonstrukci školy pak v roce 2000 završila třetí etapa. Proběhla rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace v původní budově.

 

Celkovou rekonstrukcí prošla stará tělocvična, vybudováním údržbářské dílny a skladových prostorů získaly zcela novou podobu sklepy. Pro 16 tříd byly ve dvoře postaveny šatny. Jižní a západní část budov zazářila novou fasádou, některé části byly zakryty zcela novou střechou. Na pozemcích školy jsou vybudována sportovní hřiště na míčové hry, v prostoru dvora odpočinkové a relaxační centrum pro volný čas.

VYBAVENÍ ŠKOLY

Škola byla postavena v roce 1883 a prošla několika rekonstrukcemi. Poslední rekonstrukce, spojená s dostavbou tělocvičen a jídelny byla provedena v letech 1995 až 2000. Tato rekonstrukce znamenala obrovský posun v materiálním zabezpečení školy. Škola získala 2 nové tělocvičny, jídelnu, dílny, počítačovou a jazykovou učebnu, ale byla rovněž vybavena novými pomůckami asi za 2 mil. korun. Škola od té doby doplňuje pomůcky a učebnice každoročně dle finančních možností. V této době (v roce 2000) bylo ve škole 29 tříd, v roce 2006/2007 to bylo 24 tříd. V budoucnu, po dalším snížení po čtu tříd, zde bude umístěna elektrodílna. Učebny jsou každým rokem vybavovány novým moderním nábytkem. Ve škole jsou dvě počítačové učebny, z nichž jedna byla zprovozněna ve školním roce 2005 / 2006. Po čítače do této učebny byly získány sponzorským darem. Škola průběžně, dle finančních možností, dokupuje počítače nové.

 

Při škole je rovněž školní družina. Ve školním roce 2006/2007 byly v nejvyšším poschodí vybudovány dvě oddělení školní družiny. Pro jedno oddělení využíváme staré budovy, která je zhruba 100 metrů od školy. Ideální v naší škole rovněž nejsou venkovní prostory – odpočinkový areál. Na východní stran ě jsou rozmístěny stoly na stolní tenis, za školou je asfaltové hřiště a hřiště s umělým povrchem. Ke škole patří i nevelká zahrada.

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU

Pedagogický sbor tvoří ředitel, 2 zástupkyně ředitele, přibližně 42 učitelů včetně 2 výchovných poradců a 6 vychovatelek školní družiny.

 

Sbor je smíšený, s většinovou převahou žen. Je u nás poměrně dosti muž ů – celkem 9.

 

Věkově je kolektiv pestrý – od mladých spolupracovník ů až po zkušené kolegy.

 

Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou a logopedickou péči o žáky, a to především na 1. stupni.

 

Prioritou školy je vzdělávání a výchova žáků podle poznatků o psychosomatickém vývoji dětí a mládeže, tudíž je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi DVPP jsou psychologie, pedagogika, osobnostní a sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a komunikační technikou. Cílem je rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve vhodných případech i ve výuce žáků.

 

Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků na naší škole je na velmi vysoké procentuální úrovni. Na 1.stupni činí celková aprobovanost asi 90%. V některých třídách 1. stupně dobírají hodiny učitelé 2.stupně – matematika, český jazyk, anglický jazyk.

Kvalifikovanost na druhém stupni je celkově na přibližně 76%. Plně kvalifikované jsou tyto předměty: český jazyk, matematika, výtvarná výchova, fyzika a seminář ze zeměpisu. Velice vysoká je kvalifikovanost v rodinné výchově, dějepisu, zeměpisu a německém jazyce. Předměty – anglický jazyk, přírodopis, hudební výchova, chemie a praktické činnosti mají kvalifikovanost okolo 60%. Nízkou kvalifikovanost vykazují občanská a tělesná výchova.

CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ

Kromě žáků z Roudnice n.L. tvoří výraznou část žáci dojíždějící z okolních obcí – prostředí menšího města i venkova. V posledních letech se ve škole vzdělávají i děti cizích státních příslušník ů. Dlouholeté zkušenosti jsou s integrací žáků s specifickými poruchami učení a chování i žáků s jiným zdravotním postižením.

 

Každý integrovaný žák má vypracován na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného lékařského zařízení vlastní individuální vzdělávací plán, který je pravidelně aktualizován a doplňován.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE, DLOUHODOBÉ PROJEKTY

Škola v současné době není zapojena do mezinárodní spolupráce.

 

Mezi dlouhodobé projekty na naší škole můžeme za řadit zapojení žáků do programu prevence sociálně-patologických jev ů. Každoročně jej zpracovává preventistka těchto jevů a začleňuje do něj taková témata a podtémata, která reagují na aktuální dění ve škole.

 

Jeho součásti tvoří soutěže, přednášky i praktické herní situace konané ve vyučovacích, ale i třídnických hodinách. Mnoho žáků navštěvuje v odpoledních hodinách školou nabízené zájmové kroužky či zájezdy na divadelní představení.

 

Důležitým projektem pro žáky 8.a 9. tříd je i plán pro volbu povolání a další studijní cesty, v rámci kterého navštíví v exkurzích Úřad práce, vybrané střední školy a učiliště i některá pracoviště. Místní pedagogicko-psychologická poradna nabízí zpracování testu studijních předpokladů.

 

V rámci projektu Ochrana člověka při mimořádných událostech bude pokračovat v konání pravidelného branného dne. Spolupracujeme s Hasičským sborem, Rychlou záchrannou službou, Policií České republiky a společností EKO-KOM. Akci v praktických ukázkách doplňuje zdravotní kroužek naší školy. Další součástí branného dne v závěru školního roku bude i procvičování evakuace z budovy školy po požárním poplachu, topografie, orientace v prostoru, nácvik hodu na cíl a střelby ze vzduchovky.

 

Budeme i nadále spolupracovat s organizací, která se stará o projekt Zdravé zuby. Žáci všech ročníků 1.stupně se zajímají o správnou péči o svůj chrup a na základě svých zkušeností vyplňují závěrečné dotazníky a řeší příslušné úkoly.

 

Děti z 2. tříd a 4.tříd jsou celoročně zapojeny do projektu České spořitelny FINANČNÍ GRAMOTNOST. Společně ve škole, ale i samy doma, plní úlohy v pracovním sešitě. V závěru školního roku tento projekt vyhodnotí a ocení nejlepší v jednotlivých třídách.

 

Ve 3. a 4.třídách probíhá intenzivní výuka dopravní výchovy, která je v závěru 4.třídy zakončena návštěvami na dopravním hřišti v Litoměřicích. Žáci si zde mohou v praxi ověřit vlastní poznatky o pravidlech silničního provozu a chování cyklisty. Po úspěšném absolvování celého projektu obdrží průkaz Cyklista.

 

V oblasti environmentální výchovy jsou žáci zapojeni do projektů třídění odpadů. Zvláště škola v Krabčické ulici pořádá několikrát do roka sběr starého papíru a PET lahví. Tato akce bude i v dalším období na konci školního roku vyhodnocena a nejlepší budou odměněni.

 

Škola zajišťuje pro žáky 1. i 2.stupně besedy s pracovníky Chráněné krajinné oblasti České středohoří. Zajímáme se tak o živočichy i rostlinstvo typické v našem regionu. V rámci termínového kalendář školy se snažíme dětem poskytovat formou různých přednášek, besed a vystoupení získání rozhledu v historických dobách i uměleckých směrech. Preferujeme zde zvláště mediální a multikulturní výchovu. V tomto směru se vybraní žáci 9.tříd mohou seznámit na pracovištích v České televizi především s tvorbou každodenního aktuálního zpravodajství.

SOUČÁSTI ŠKOLY

FOTOGALERIE ŠKOLY