PROČ SI VYBRAT NAŠÍ ŠKOLU

KDO JSME?

Naše základní škola se nachází v historické budově bývalého gymnázia, a to přímo nad náměstím v Roudnici nad Labem.

Má proto výhodnou polohu nejen pro ty, kteří dojdou z domova pěšky, ale také pro dojíždějící žáky, které přiveze do Roudnice autobus nebo vlak.

Komu by přesto vyhovovala škola menší, může od 1. do 5. třídy navštěvovat odloučené pracoviště v Krabčické ulici, kde se žáci naší 1.A – 5.A připravují na další výuku na 2. stupni.

Naší škole se už dlouho přezdívá „ Dvojka“, podle označení 2. základní škola v Roudnici nad Labem, ale věřte, že se snažíme o to, aby se zde všichni naši žáci cítili jako jedničky.

Zaměřujeme se především na individuální schopnosti každého jedince. Učíme žáky nejen číst, psát a počítat, ale především orientovat se v dnešním světě, co nejlépe se do něj zapojit a tvořit si vlastní cestu.

Samozřejmostí je pro nás příprava žáků 9. tříd na přijímací zkoušky, které se aktivně věnují jejich vyučující v rámci speciálních hodin během celého školního roku. Odráží se to na vysoké úspěšnosti našich absolventů při přijímacím řízení na střední školy, kdy se i při vysokém převisu zájemců naši žáci úspěšně dostávají na své vybrané školy.

Rozvíjíme počítačovou gramotnost žáků, a to výukou informatiky už od 4. třídy, doplněnou volitelným předmětem Výpočetní technika na 2. stupni, kde se žáci seznámí se základy robotiky. Výuka probíhá nejen ve specializovaných počítačových učebnách, ale v rámci všech předmětů používáme moderní technologie, pracujeme s interaktivními pomůckami, tabulemi, žáci využívají školní sadu tabletů a notebooků.

S touto výukou je úzce spojeno téma Fake news a mediální gramotnost, která se prolíná výukou všech předmětů, zejména na druhém stupni, stejně jako gramotnost finanční.

Podporujeme výuku cizích jazyků, anglický jazyk vyučujeme již od první třídy, od 7. třídy pak druhý cizí jazyk, momentálně německý a ruský. Žáci navštěvují představení anglického divadla, mají možnost besed s rodilými mluvčími, starší žáci pak pravidelně vyjíždějí na projektové dny do zahraničí, např. do Drážďan, nebo na školou pořádaný vícedenní zájezd do Velké Británie a do Berlína.

Jazykově nadaní žáci rozvíjejí své schopnosti od 8. třídy v konverzaci z anglického jazyka a mohou využít i školní anglickou knihovnu.

Žáci, kteří se rádi zabývají přírodními vědami, navštěvují volitelný předmět Přírodovědná praktika, nebo se zapojí do projektových akcí na školní zahradě. Technicky a manuálně zdatní jedinci pak pod dohledem pana učitele vyrábějí své první výrobky ve školních dílnách.

Všichni žáci se už od prvního stupně zapojují do olympiád a soutěží v matematice, cizích jazycích nebo přírodních a humanitních vědách. Velmi často postupují až do krajských kol.

Podporujeme také sportovní aktivity našich žáků, a to nejen v hodinách tělesné výchovy a sportovních her, ale i v kroužku florbalu a atletiky vedených našimi vyučujícími, od prvního stupně v rámci školní družiny na kroužku pohybových her. Snažíme se přiblížit sport všem bez rozdílu výkonnosti, s důrazem na fair play a prožitek ze společné zábavy. Naši žáci se účastní sportovních soutěží v rámci okresu a kraje, už se stalo téměř tradicí, že z každé přivážejí do školy nějaký ten pohár. Pro všechny žáky školy organizujeme školympiádu, kde porovnají síly ve čtyřech disciplínách.

Pro mimořádně sportovně nadané žáky máme už od 1. třídy speciální třídu se sportovním zaměřením, kde je rozšířená výuka tělesné výchovy a odpolední sportovní kroužky.

Máme též výborný pěvecký sbor Cvrčci, pro mladší žáky přípravný sbor Poupata, kde se žáci pod vedením našich učitelek připravují nejen na každoroční vánoční a jarní koncert pro rodiče, ale i na další veřejná vystoupení a soutěž pěveckých sborů.

Všechny třídy pravidelně navštěvují divadelní představení a další kulturně vzdělávací akce, spolupracujeme s Národním divadlem v Praze, kde se naši žáci účastní tvůrčích dílen, jezdíme na koncerty a workshopy do Rudolfina, na prohlídku Obecního domu a koncerty FOK.

Projektové dny a exkurze jsou zařazovány do všech předmětů, podporujeme zejména vzájemnou pomoc a spolupráci mladších a starších žáků během jimi vedených projektových akcí.

I na sociální rozvoj našich žáků myslíme. Zapojujeme se do charitativních akcí, mladší žáci navštěvují seniory v domově důchodců, zapojujeme se do charitativních projektů na podporu sociálně slabých a znevýhodněných, ať už u nás nebo ve světě.

Soustředíme se na možnosti, schopnosti a potřeby jednotlivých žáků i našich zaměstnanců. Individuální přístup je pro nás tím základním. Platí jak ve školní družině, tak i v rámci odpoledních kroužků.

Na naší škole podporujeme činnost Školního parlamentu, který úzce spolupracuje s vedením školy a aktivně se podílí na jejím chodu. Zástupci parlamentu předkládají vedení školy svoje návrhy, dotazy a připomínky týkající se zlepšení činnosti školy. Také se snaží podporovat své spolužáky k zodpovědnosti za své vzdělání, předcházet negativním vlivům jako jsou šikana, ubližování druhým a tím se spolupodílet na bezpečném klimatu školy.

NAŠÍ VIZÍ JE :

J – jedinečnost

U – úspěšnost

N – názornost

G – gramotnost, garance

M – místo pochopení

A – aktivita

N – nadhled

N – nadšení, nápad

O – otevřenost, odpovědnost, ochota

V – vstřícnost, vzdělávání, vztahy

K – kreativita, komunikace

A – asertivita

 

Co plánujeme do budoucna ?

 

Být i nadále školou, kde může radost z úspěchu zažít každý !

 

Chceme podporovat především začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do výuky, ať už se jedná o žáky slabší nebo výrazně nadané.

 

Podporovat sportovní aktivity, ale zároveň rozvíjet kulturní povědomí a jazykovou vybavenost našich žáků rozšířením výuky druhého cizího jazyka, spoluprací s rodilými mluvčími či uplatněním metod CLIL ve výuce.

 

Chceme umožnit našim žákům bez rozdílu jejich sociálního zázemí vyjet do zahraničí, získat tak rozhled, nové přátele a neocenitelné zážitky.

Chceme být školou otevřenou, spolupracující jak s rodiči žáků, tak s místní komunitou a ostatními školami v Roudnici nad Labem.

Chceme i nadále rozvíjet moderní výukové metody a formy práce, podporovat tím rozvoj schopností a dovedností žáků, motivovat je k větší efektivitě učení. Budeme se snažit pokračovat ve vybavování školy moderní multimediální technikou, zvyšovat počítačovou gramotnost nejen žáků, ale i vyučujících.

SHRNUTÍ ÚSPĚŠNOSTI NAŠÍ ŠKOLY