ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.
Rád bych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu školního roku 2020-21.

1 . září nastoupí do tří tříd 71 prvňáčků. Do naší školy se dostaly pouze děti, které bydlí v Roudnici nad Labem. Jsme rádi, že se podařilo udržet nízký počet žáků v prvních třídách, o což se snažíme již několik let. Mrzí nás, že se do prvních tříd nedostaly děti, které mají ve škole sourozence, což je poměrně velká komplikace pro rodiče.

V pedagogickém sboru dochází ke změnám. Pedagogický sbor byl doplněn o paní učitelku Janu Hauzrovou, která bude vyučovat ve druhé třídě, paní učitelku Kláru Hubrovou, která bude učit na druhém stupni a paní učitelku Renatu Schejbalovou, která bude vyučovat ve čtvrté třídě. Věříme, že všechny paní učitelky se stanou skutečnými posilami našeho sboru.

Většinu  investičních akcí schválených zřizovatelem jsme úspěšně zvládli. Podařilo se nám úspěšně dokončit třetí etapu výměny  střešních oken. Letos jich bylo vyměněno 45. Byly nakoupeny nové notebooky, interaktivní tabule, nainstalovány nové rozvody v počítačových učebnách a část školy jak v Jungmannově ulici, tak v Krabčické ulici byla vymalována.V jedné z našich tělocvičen je položena nová palubová podlaha. Rovněž jsme museli provést opravu horní garáže. Do konce kalendářního roku chceme ještě zakoupit nové kopírky a instalovat klimatizaci do kuchyně. Provedli jsme instalaci generálního klíče do všech dveří naší školy. Tento systém zajistí větší bezpečnost žáků při případné mimořádné situaci.  Celková cena dokončených prací a nákupu interaktivity je 2 400 000,- Kč.

V minulém školním roce jsme absolvovali, besedy, exkurze, vycházky, výuku plavání, dva lyžařské výcvikové kurzy, školy v přírodě, návštěvy divadla v Mostě. Nadále jsme spolupracovali s Národním divadlem v Praze, s Rudolfinem a FOK. V březnu jsme však museli veškeré aktivity díky koronaviru zastavit. Začali jsme učit distančně a chvíli nám trvalo, než jsme se v této situaci zorientovali. Jelikož se může stát, že budou školy opět uzavřeny, již teď se učitelé připravují na distanční výuku. Protože škola v říjnu obdrží finance pro nákup interaktivní techniky pro případnou dálkovou výuku, budou rodiče v nejbližších týdnech kontaktováni, abychom si ověřili určité údaje. Je možné, že i schůzky učitelů s rodiči budou letos probíhat netradičně.

Hlavním naším cílem je připravit děti co nejlépe na střední školy a učiliště. Proto nadále budeme sledovat výsledky našich absolventů na středních školách. Budou opět několikrát ročně probíhat schůzky s ředitelem roudnického gymnázia. Velmi si cením toho, že všech 12 žáků devátých tříd, kteří se hlásili na gymnázium, bylo přijato, i když se na školu dostala jen polovina žáků, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek. Třetina žáků, kteří byli přijati na osmileté gymnázium je z naší školy.

V letošním roce budou omezeny kvůli hygienickým opatřením  mimoškolní akce /divadla, výjezdy do zahraničí atd/. Děti ze čtyř tříd pojedou v září na přeloženou školu v přírodě, v červnu pojedou na školu v přírodě deváté třídy. Na těchto akcích budou jen naše děti. Věříme, že budeme moci absolvovat i lyžařský výcvik.

Kromě vzdělávání chceme děti učit i věcem, které se z běžného života bohužel vytrácejí. Chceme učit děti, aby respektovaly jeden druhého, aby si navzájem  pomáhaly, aby si uměly naslouchat. Toto vše musí probíhat v úzké spolupráci s rodinou. Pokud škola a rodiče nemají stejný cíl, vznikají problémy, které nejvíce ubližují dětem.

Děvčata a chlapci, vážení rodiče, kolegyně, kolegové. Přál bych si, aby nový školní rok byl příjemnější než minulý, abychom se mohli při výuce s dětmi setkávat a neviděli jsme se jen přes monitory počítačů. Věřím, že se nám ve vzájemné spolupráci podaří naplnit úkoly vyplývající ze školního vzdělávacího programu. Do nového školního roku přeji všem hodně úspěchů, spokojenosti a pohody v osobním životě i ve škole a hlavně pevné zdraví.

Mgr.Bc. Jaroslav Král

Tags :