ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Vážení rodiče a milí žáci,
dovolte, abych se Vám představila. Od února 2019 pracuji ve vaší škole jako školní psycholožka. Tato funkce na škole existuje, a tak již někteří z vás povědomí o náplni práce školního psychologa máte. Ráda bych co nejlépe navázala na svého předchůdce a pokračovala ve zkvalitňování poradenských psychologických služeb pro žáky, rodiče, i pedagogy. Můžete se na mě obracet s rozličnými tématy. Často se jedná o obtíže spojené se školou (např. s prospěchem, vztahy se spolužáky apod.), nebo jiné náročné osobní či životní situace, ve kterých hledáte pomoc či podporu.
Jsem absolventkou magisterského a doktorandského studia na Universitě Jana Amose Komenského, dále jsem absolvovala Výchovné poradenství na Universitě Karlově. Během studia jsem také získala praxi při práci s dětmi i dospělými na různých pracovištích: Nautis (dříve APLA), kde jsem se naučila zacházet s dětmi s Aspergerových syndromem a poruchou autistického spektra, Klokánek – zařízení pro okamžitou péči dětem, PN Bohnice, dále pracuji v psychologické ordinaci pro diagnostiku dětí a mládeže. Také přednáším na VŠTVS psychologii, sociální psychologii, obecnou a pedagogickou psychologii. Dále jsem absolvovala pětiletý psychoterapeutický výcvik v hlubinné psychoterapii SURKOV. Také se věnuji mediaci.
Ve škole spolupracuji s výchovným poradcem, metodikem prevence, třídními učiteli i ostatními pedagogickými pracovníky při poskytování poradenských služeb v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění (novela – vyhláška 197/2016 Sb.).
Do mé pracovní náplně patří především tyto služby pro žáky:

 • Poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
 • Individuální psychodiagnostiku, co s ní související činnosti s žáky s výukovými a výchovnými problémy, s mimořádným nadáním, rizikovým chováním apod.
 • Provádění diagnostiky sociálního klimatu ve třídách
 • Vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení a žáků nadaných
 • Péče o integrované žáky
 • Společné konzultace se žáky a rodiči v rámci péče o integrované žáky a poskytování služeb psychologického poradenství žákům s rizikovým chováním, žákům s výukovými a výchovnými problémy a v osobních problémech žáků
 • Realizace krizových intervencí pro žáky a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize
 • Poskytování psychologických služeb žákům v oblasti kariérového poradenství
 • Skupinová a individuální práce se žáky zaměřená na techniky a hygienu učení
 • Skupinová práce se žáky zaměřená na osobní rozvoj žáků
 • Skupinová terapeutická práce se žáky
 • Pomoc při realizaci aktivit se žáky zaměřených na řešení multikulturní problematiky ve škole
 • Do mé pracovní náplně patří především tyto služby pro rodiče a pedagogy:
 • Individuální konzultace v oblasti výchovy, vzdělávání a při výukových a výchovných problémech žáků
 • Realizace krizových intervencí pro pedagogické pracovníky, zákonné zástupce žáků a poskytování služeb psychologického poradenství zaměřených na zpracování krize
 • Poskytování psychologických služeb zákonným zástupcům žáků v oblasti kariérového poradenství
 • Participace na vedení podpůrných programů pro oblast spolupráce třídního učitele se třídou
 • Konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu a naplňování individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky
 • Aktivity zaměřené na práci s třídními kolektivy:
 • Realizace návazných programů primární prevence, pokud se ve třídě jeví riziko vzniku (či přítomnosti) některého typu rizikového chování
 • Realizace jednorázových či krátkodobých programů na témata, která jsou ve třídách aktuální a je potřeba se jim hlouběji věnovat (po konzultaci s třídním učitelem a dalšími členy ŠPP)
 • Realizace sociometrických šetření a práce s třídním klimatem.Konzultační hodiny
 • Další standardní činnosti školního psychologa viz Příloha č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb.
 • pro rodiče a pracovníky školy – každé pondělí od 8:00 do 15:30 hodin v pracovně školního psychologa. V jiných časech pouze po předchozí vzájemné dohodě.
 • pro žáky – každé pondělí a středu o velké přestávce (9:40 – 10:00) v pracovně školního psychologa. V jiných časech pouze po předchozí vzájemné dohodě.Pravidelné individuální konzultace s žáky a uskutečňují po předchozí dohodě se zákonnými zástupci. Pokud není domluveno jinak, konají se zpravidla jednou týdně v předem naplánovaném dni a čase (obvykle mimo vyučování). Počet setkání závisí na tématu, dohodě s rodičem a dítětem.Rodiče udělují písemný souhlas s činností psychologa na škole – viz soubor ke stažení. Pokud souhlas udělen není, žák se nezapojuje do aktivit vedených školním psychologem. Zjišťování souhlasu či nesouhlasu rodičů proběhlo na začátku školního roku 2018/2019 a pro žáky prvních ročníků znovu proběhne na začátku roku 2019/bez souhlasu školní psycholog s žáky přímo nepracuje.Školní psycholog poskytuje své služby v souladu s „Etickými normami práce školního psychologa“, které vnímá jako závazné – viz soubor ke staženíe- mail: pavlinahoracek@seznam.cz PhDr. Pavlína Horáčková, M. B. A.
 • Těším se na setkání s Vámi
 • V pondělí a ve středu od 8:00 – 15:00 hod.
 • Kontakt: 
 • Individuální souhlas podepisuje rodič v případě, že se jedná o činnost, která není realizovaná pro všechny žáky či třídu (př. individuální konzultace s dítětem, individuální psychologické vyšetření apod.).
 • Souhlas s činností školního psychologa
 • Individuální psychologické konzultace s žáky

 
 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

PhDr. PAVLÍNA HORÁČKOVÁ, M. B. A.

 

Konzultace:       Pondělí:              8:00 – 15:30 hod.

Středa:                 8:00 – 15:30 hod.

Dále po telefonické dohodě.

Kontakt:             GSM: 773 086 287

           Email:               pavlinahoracek@seznam.cz

„Škola je chrámem výchovy – a proto nejvíce nezbedností natropí děti ve škole.“

Mark Twain americký spisovatel 1835–1910

 

„Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.“

Martin Luther německý mnich, kněz a profesor teologie 1483–1546

„Neexistují dokonalí rodiče, ani dokonalé děti. Existuje jen nespočet dokonalých chvil na naší cestě životem.“

Dave Willis

 
 
 
Pavlína
 

Tags :