ANGLICKÝ JAZYK

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE

Ve dnech 9.,14. a 16.února letošního roku

se konalo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce.

Soutěž byla vypsána pro kategorii ZŠ I.A (žáci do 7.ročníků) a pro kategorii ZŠ II.A (žáci 8. a 9.ročníků).
Vítěz kategorie ZŠ I.A může nadále postoupit do okresního kola. Vítěz kategorie ZŠ II.A může postoupit,
po úspěšném absolvování okresního kola, do krajského kola, a poté až do kola ústředního.

Kdo se školního kola zúčastnil ?
Celkem se školního kola zúčastnilo 13 mladších žáků a 26 starších žáků. Vítězkou školního kola v
nejmladší kategorii se stala žákyně Sofie Králová ze třídy 7.C. V kategorii starších žáků uspěla Josefína
Melicharová z 9.A. Obě žákyně byly vybrány, aby reprezentovaly naši školu i v okresním kole soutěže.

Jak školní kolo probíhalo ?
Školní kolo soutěže mělo dvě části a zjišťovalo úroveň dílčích dovedností. Pro obě kategorie probíhalo
stejným způsobem. V první části se žáci věnovali poslechu, kde měli prokázat porozumění mluvenému
projevu a zachycení stěžejních informací. Žáci vybírali správné varianty odpovědí na zadané otázky.
Poté žáci přešli k ústní části. Po krátkém úvodu, kdy se žák představil, následoval rozhovor na dobrovolně
zvolené téma. Žáci si vybírali z těchto témat v nabídce: sport, nakupování, slavné osobnosti, památky
Londýna, reálie anglicky mluvících zemí, zájmy a aktivity apod. V mluveném projevu se hodnotila
zejména jeho plynulost, dále rozmanitost a pestrost slovní zásoby a schopnost správně používat
gramatické jevy. Konverzační témata jsou v souladu s Rámcově vzdělávacím plánem. Podstatou soutěže
není naučit se nazpaměť témata, nýbrž vyjádřit se jasně a srozumitelně k problematice a také schopnost
obhájit svůj názor. Dále se hodnotila samostatnost a sebejistota mluvčího.
Obě skupiny plnily stejné úkoly, přičemž u skupiny mladších žáků byl obsah upraven tak, aby odpovídal
doposud získaným vědomostem a schopnostem.

Bodové hodnocení jednotlivých částí kola
V poslechové části mohl žák získat max.8 bodů. Ve druhé části bylo možné získat po 6 bodech vždy za
slovní zásobu, gramatiku a celkový projev. Maximální počet získaných bodů mohl tedy být 26.

Co čeká vítěze školního kola ?
Vítěz postoupí do okresního kola, kde jej čeká opět písemná a ústní část soutěže.
Písemná část:
poslech s porozuměním (na základě slyšeného textu splnit zadaný úkol; soutěžící slyší text vždy dvakrát,
popř.lexikální text) , spelling, reading
Ústní část:
krátký úvod (představení), úvaha na zadané téma řešení situace (bez přípravy), diskutovaná témata
týkající se současné situace v anglicky mluvících zemích

Poděkování na závěr
Všem zúčastněným žákům děkujeme za zájem o anglický jazyk a za odvahu zúčastnit se školního kola.
Bylo velmi úspěšné a nebylo snadné vybrat vítěze. Oběma postupujícím žákyním gratulujeme a přejeme
jim úspěch v okresním kole.

Mgr.Barbora Raisová a Mgr.Monika Panešová