ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

2018

1

INFORMACE PRO RODIČE PŘED ZÁPISEM DO PRVNÍCH TŘÍD

Kritéria přijetí dítěte k povinné školní docházce do 1. tříd pro školní rok 2018/2019:

  1. spádový obvod pro základní školu (viz Obecně závazná vyhláška Města Roudnice nad Labem, č.4/2016)
  2. sourozenec ve škole
  3. ostatní

spádové obvody

 

 

 

Podmínky žádosti o přijetí do prvních tříd:

  1. K zápisu je nutné, aby se dostavil alespoň jeden zákonný zástupce dítěte.
  2. K zápisu je nutné přinést rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
  3. Pokud některá z podmínek nebude splněna, správní řízení bude započato, ale pozastaveno na dobu určitou, aby žádající chybějící dokumenty doplnil.
  4. Pokud v určené době žádající dokumenty donese, stává se opět účastníkem správního řízení a jeho žádost bude posouzena dle kritérií pro přijetí.
  5. Pokud v určené době žádající dokumenty nedonese, je ze správního řízení vyřazen.
  6. Pokud se zákonný zástupce nemůže dostavit v době konání zápisu ze závažných důvodů, nahlásí to škole, bude mu sdělen nejbližší náhradní termín.

Počet 1.tříd ve školním roce 2018 - 2019

Ředitel ZŠ Roudnice nad Labem rozhodl, že pro školní rok 2018/2019

budou otevřeny 3 první třídy o 24 žácích.

Dvě třídy budou otevřeny v budovách ZŠ Jungmannova,

jedna třída na odloučeném pracovišti v Krabčické ulici 505.

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

2

INFORMACE PRO RODIČE O ZÁPISU DO PRVNÍCH TŘÍD

Informace o zápisu do prvních tříd:

Základní škola Roudnice nad Labem

Jungmannova 660

 

ZÁPIS

do 1. tříd roudnických škol

 

pro školní rok 2019/2020 se koná

 

ve dnech 3. – 4. dubna 2019

ve středu 3.dubna 2018 od 13,00 do 17,00 hod.

ve čtvrtek  4.dubna 2018 od 13,00 do 15,30 hod.

 

na těchto školách a uvedených adresách: 

Základní škola Jungmannova:

– Jungmannova 660, tel. 416 837 317

Krabčická 505, tel. 416 841 115 – odloučené pracoviště

Zápis bude prováděn podle spádových obvodů a dle zájmu rodičů. Ředitel školy může přijmout dítě z jiného než určeného spádového obvodu či obce, pokud nepřekročí kapacitu třídy a školy.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013

 

Na žádost rodičů může být přijato i dítě, které dovrší 6 let do 30.6. 2020.

K této žádosti je nutné dodat:

vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

 

Je nutné přinést: 

 

rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

 

Podrobnější údaje získáte na výše uvedených číslech.

                                                                                

3

PŘIJATÍ ŽÁCI DO PRVNÍCH TŘÍD 2018 -2019

Seznam přijatých žáků JUNGMANNOVA

 Přijatí Jungmannova

Seznam přijatých žáků KRABČICKÁ

 Přijatí Krabčická

Rozhodnutí

Informace o zápisu do prvních tříd:

Základní škola Roudnice nad Labem

Jungmannova 660

 

ZÁPIS

do 1. tříd roudnických škol

 

pro školní rok 2018/2019 se konal

 

ve dnech 4. – 5. dubna 2018

ve středu 4.dubna 2018 od 13,00 do 17,00 hod.

ve čtvrtek  5.dubna 2018 od 13,00 do 15,30 hod.

 

na těchto školách a uvedených adresách: 

Základní škola Jungmannova:

– Jungmannova 660, tel. 416 837 317

Krabčická 505, tel. 416 841 115 – odloučené pracoviště

Zápis bude prováděn podle spádových obvodů a dle zájmu rodičů. Ředitel školy může přijmout dítě z jiného než určeného spádového obvodu či obce, pokud nepřekročí kapacitu třídy a školy.

K zápisu se dostavily děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012

 

Na žádost rodičů může být přijato i dítě, které dovrší 6 let do 30.6. 2019.

K této žádosti je nutné dodat:

vyjádření školského poradenského zařízení a dětského lékaře.

 

Je nutné přinést: 

 

rodný list dítěte, zdravotní průkaz dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

 

Podrobnější údaje získáte na výše uvedených číslech.

                                                                                

NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZŠ Jungmannova předává žákům takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě.

         

KONTAKTUJTE NÁSFOTOGALERIE